پیش همایش پنجم: نقد و بررسی ارجاع به منابع و فتاوی معتبر در حقوق کیفری

 

شنبه 24 آذر 1397
ساعت 10
محل برگزاری: دانشگاه دامغان، سالن همایش های دانشگاه

چاپ