فیلم کامل سخنرانی دکتر فیروز محمودی جانکی، با موضوع ملاحظات حقوق بشری و جرم شناختی در باره ویروس کرونا

 

فیلم کامل سخنرانی دکتر فیروز محمودی جانکی:small_blue_diamon

با موضوع ملاحظات حقوق بشری و جرم شناختی در باره ویروس کرونا
19 فرودین ۱۳۹۹

 

چاپ ایمیل