عدالت ترمیمی: پل ارتباطی میان تمدن های جاده ابریشم

دومین همایش دوسالانه بین المللی عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی: پل ارتباطی میان تمدن های جاده ابریشم

زمان: 12 و 13 اردیبهشت ماه سال 1397

مکان: دانشگاه تربیت مدرس

چاپ ایمیل