اکران فیلم رستگاری در شائوشنگ

اکران فیلم رستگاری در شائوشنگ

نقد و بررسی:دکتر عباس شیری (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران)

زمان: سه شنبه ۵ دی، ساعت 15

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق

ورود برای عموم آزاد است.

 

چاپ ایمیل