• درباره ما

معرفی اجمالی

"مؤسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی" موسسه ای آموزشی-پژوهشی وابسته به دانشكدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که با نیم قرن سابقه و گذشتن از فراز و نشیب‌های بسیار، با داشتن چند عضو هیأت علمی و بهره‌مندی از خدمات اعضای هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و با برخورداری از امكانات متعدد آموزشی پژوهشی از جمله كتابخانۀ تخصصی مشتمل برصدها كتاب، نشریه و پایان‌نامه‌های تخصصی جزایی و جرم شناسی فرصت و موقعیت مناسبی برای انجام طرح‌ها و برنامه ‌های مورد نیاز در هر دو بعد آموزشی و پژوهشی فراهم آورده است. این مؤسسه طبق اساسنامۀ خود كه در ششصد و هفتادمین جلسۀ شورای دانشگاه تهران مورخ 1345/7/13 به تصویب رسیده و در یكصد و بیست و سومین جلسه شورای مركزی دانشگاه مورخ 1345/8/16 مورد تائید قرار گرفت، می‌تواند مستقلا مبادرت به پذیرش دانشجو در زمینه‌های تخصصی جرم‌شناسی بنماید. همچنان که برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، کارگاههای آموزشی و برنامه های تحقیقاتی و نیز انجام مطالعات و تحقیقات مورد نیاز در حوزۀ جزایی و جرم‌شناسی از دیگر موارد شرح وظایف مؤسسه به شمار می‌آید. مؤسسه چه در پیش از انقلاب اسلامی که فعالیت خود را شروع نمود و چه بعد از آن که پس از مدتی وقفه به همت و مدیریت استاد دکتر محمد آشوری فعالیت خود را شروع نمود، طرح‌های پژوهشی و آموزشی متعددی را به انجام رسانده و هم اینک نیز در هر دو حوزۀ فعال است. انتشار کتاب، مجلۀ علوم جنایی، راه‌اندازی آزمایشگاه و همکاری با نهادها و مؤسسات دانشگاهی و علمی داخل و خارج در سرلوحۀ فعالیتهای پیش رو قرار دارد. ارکان مؤسسه متشکل از رئیس، اعضای هیئت علمی و معاونت‌های اداری-مالی، آموزشی و پژوهشی و کارشناسان تحقیقاتی است؛ کتابخانه و سایت ذیل معاونت پژوهشی و کلینیک های حقوقی و آزمایشگاه ذیل معاونت اموزشی قرار دارند.

چاپایمیل