• تحولات حقوق كيفري كشورهاي اسلامي در پرتو تعامل شرع و حقوق
 • نشست تخصصی: مشارکت و همسویی نهادهای متولی مقابله با مواد مخدر (جهت ارائه راهکارعای پیشگیرانه)
 • نشست دهم: مشارکت و همسویی نهادهای متولی مقابله با اعتیاد
 • اولين دوره تخصصی آنلاین "آشنايي با ديوان كيفري بين المللي"
 • کارگاه آموزشی Endnote
 • یش همایش بین المللی سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون
 • سیاست جنایی آلمان در قبال جرایم اقتصادی
 • کارگاه مجازی
 • بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از منظر جامعه شناسی حقوقی
 • همایش امداد و نجات - مدیریت و مسئولیت
 • نشست علمی به زبان انگلیسی
 • فرهنگ رسانه و پیشگیری از جرم
 • جلسه نقد و بررسی جرم شناختی فيلم مستند زنانگی
 • همکاریهای بین نهادی با تاکید بر نحوه مشارکت سازمان
 • شیوه های نگارش مقالات با استانداردهای بین المللی (کارگاه دوم)
 • همکاریهای بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
 • تعقیب جرایم جنسی
 • زیر ساختهای علمی پیشگیری
 • سرقت از منازل و راههای پیشگیری از آن
 • شیوه های نگارش مقالات با استانداردهای بین المللی (کارگاه اول)
 • نقد و بررسی آیین نامه میانجی گری
 • سیاستهای جایگزین در قبال مواد مخدر
 • نقد و بررسی سیاست کیفری در قبال مواد مخدر