• همکاریهای بین نهادی با تاکید بر نحوه مشارکت سازمان
 • جلسه نقد و بررسی جرم شناختی فيلم مستند زنانگی
 • فرهنگ رسانه و پیشگیری از جرم
 • نشست علمی به زبان انگلیسی
 • همایش امداد و نجات - مدیریت و مسئولیت
 • زیر ساختهای علمی پیشگیری
 • آیین نکوداشت دکتر سید عزت الله عراقی
 • تعقیب جرایم جنسی
 • همکاریهای بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
 • شیوه های نگارش مقالات با استانداردهای بین المللی (کارگاه دوم)
 • سرقت از منازل و راههای پیشگیری از آن
 • نقد و بررسی سیاست کیفری در قبال مواد مخدر
 • سیاستهای جایگزین در قبال مواد مخدر
 • نقد و بررسی آیین نامه میانجی گری
 • شیوه های نگارش مقالات با استانداردهای بین المللی (کارگاه اول)